Angår geologi deg?

Geologi er spennende. Geologi er rundt oss overalt.

Geologi er fysiske prosesser. Steiner er bergarter og bergarter består av mineraler. Mineraler består av naturlige, uorganiske stoffer, har forskjellige egenskaper og har kjemiske formler. Vegetasjonen er avhengig av berggrunnen under, den er bestemmende for om jordsmonnet er næringsrikt eller skrint. Det igjen bestemmer hvilke planter som vil vokse hvor. Ras og skred handler om geologi, det samme gjør andre naturkatastrofer som jordskjelv og vulkanisme. Og dinosaurene da, som levde på jorda samtidig som mye av oljen på norsk sokkel ble dannet. Geologi er ikke bare å pugge «like» steiner, geologi er historiefortelling, og alle liker gode historier. 

Geologisk kunnskap er også viktig for samfunnet. Bygging av tunneler, rassikring og flomvarsling krever geologisk kunnskap. Det kreves geologer for å finne olje og gass ressurser på norsk sokkel, både til å produsere seismiske bilder av undergrunnen og til å tolke de for hvor ressursene ligger. Så har vi andre ressurser som mineralressurser, pukk og grus ressurser og steinressurser til for eksempel bygninger. Og ikke minst har vi grunnvannsressurser som også i høyeste grad handler om geologi. 

Geologi henger tett sammen med andre fag i skolen, som fysikk, kjemi, biologi, geografi og samfunnsfag. Geofysikk handler om den faste jordens fysikk, hvordan bølger forplanter seg i forbindelse med jordskjelv, tolkning av bølger for å få fram gode «bilder» av sjøbunnen for å finne oljefeller og gass. Jorda er bygget opp av mineraler som igjen er grunnstoffer med ulike egenskaper. Kvikkleiren i grunnen blir kvikk fordi strukturen blir ustabil når saltet vaskes ut ved for eksempel store regnskyll. Det er kjemi. Vegetasjonen er avhengig av berggrunnen under. En vernet kalkfuruskog med et rikt artsmangfold er avhengig av en kalkrik berggrunn som kan forvitre og gi det næringsrike jordsmonnet mange av disse artene trenger. Og selvfølgelig henger geologi sammen med geografi og samfunnsfag, her kan for eksempel nevnes istid, jordbruk og bosetting, konsekvenser av utnyttelse av ulike ressurser, konsekvenser av landskap som er i endring osv., temaene «uuttømmelige».

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Cookies